11 Julai 2013

Penjelasan tentang puasa dalam al-Quran (2)


2 Ramadhan 1434 H. [MOD] -
Ustaz Abu Utsman Kharisman,11 Jul 2013
Ayat ke-185 Surat al-Baqarah, maksudnya:

"Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan (menjelaskan) perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan (atau mengetahuinya), maka hendaklah dia berpuasa bulan itu dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir maka (bolehlah dia berbuka, kemudian wajiblah dia berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. (Dengan ketetapan yang demikian itu) Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan Dia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa (sebulan Ramadan) dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjukNya dan supaya kamu bersyukur." (Surat al-Baqarah : ayat 185)

Pada ayat ini terdapat beberapa permasalahan yang akan dijelaskan, yaitu:

i. Ramadhan adalah bulan turunnya al-Quran.
ii. Al-Quran sebagai petunjuk, menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan (menjelaskan) perbezaan antara yang benar dengan yang salah.
iii. Kewajiban berpuasa bagi yang mukim, tidak sakit, dan tidak berhalangan untuk puasa.
iv. Allah memberi keringanan tidak berpuasa bagi yang musafir atau sakit
v. Allah menginginkan kemudahan, dan tidak menginginkan kesulitan untuk kita.
vi. Menyempurnakan bilangan
vii. Bertakbir pada akhir puasa sebagai bentuk syukur
PENJELASAN:


A. Ramadhan Bulan Turunnya al-Quran


Allah turunkan al-Quran pertama kali pada Lailatul Qadr (malam kemuliaan) pada sepuluh hari yang terakhir pada bulan Ramadhan:

“Sesungguhnya Kami menurunkan (al-Quran) pada Lailatul Qodr.” (Surah al-Qadr : ayat 1)Awalnya, al-Quran diturunkan secara utuh ke Baitul Izzah (suatu tempat di langit dunia) pada bulan Ramadhan. Kemudian secara beransur-ansur diturunkan sesuai dengan keadaa: sebagai jawaban terhadap pertanyaan seseorang, sebagai teguran pada kaum muslimin, sebagai penghibur jiwa dan mengukuhkan hati kaum muslimin, dan sebagainya. Turunnya al-Quran kerana peristiwa-peristiwa tersebut terjadi bukan hanya pada bulan Ramadhan saja.


Dalam sebagian hadits dinyatakan bahawa al-Quran diturunkan pada malam 25 Ramadhan.


“Dan al-Quran diturunkan selepas 24 dari Ramadhan.” (H.R Ahmad dari Watsilah bin Asqa’, al-Munawi menyatakan bahwa para perawinya dipercayai, dan dihasankan oleh al-Albany).


Sebahagian Ulama menafsirkan makna hadis tersebut dengan pemahaman: al-Quran diturunkan pada malam 24 Ramadhan (as-Siirah anNabawiyyah libni Katsir (1/393)). Oleh itu, hadis di atas mempunyai dua tafsiran:


i. Al-Quran diturunkan pada malam 25 Ramadhan. Ini adalah pendapat al-Hulaimi dan dinukil serta disepakati oleh adz-Dzahaby (Faidhul Qadiir karya al-Munawi).
ii. Al-Quran diturunkan pada malam 24 Ramadhan. Ini adalah pendapat yang dinukil Ibnu Katsir dalam as-Siroh anNabawiyyah karyanya (1/393)).Pada bulan Ramadhan tersebut Jibril bertadarus al-Quran dengan Nabi. 

B. Al-Quran sebagai Petunjuk bagi ManusiaDalam ayat ini, Allah menyatakan al-Quran sebagai:

“…petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan (menjelaskan) perbezaan antara yang benar dengan yang salah …(Surah al-Baqarah : ayat 185)Kewajiban berpuasa bagi yang mukim, tidak sakit, dan tidak berhalangan untuk puasa


Allah Subhaanahu Wa Ta’ala berfirman, maksudnya:


“Maka barangsiapa yang mempersaksikan (masuknya) bulan (Ramadhan), berpuasalah.”


Ibnu Katsir menyatakan bahawa ayat ini merupakan kewajiban dari Allah bagi barangsiapa yang bermukim dan sihat ketika masuknya bulan Ramadhan untuk berpuasa.


Ayat ini sekaligus sebagai penghapus hukum tentang puasa pada ayat sebelumnya - ...barangsiapa yang mahu, silakan berpuasa, barangsiapa yang mahu membayar fidyah, silakan, meski mampu berpuasa. Setelah turunnya ayat ini, maka tidak ada pilihan lain bagi semua pihak yang mampu dan tidak berhalangan untuk berpuasa.


“Dari Salamah bin al-Akwa’ RA bahawasanya beliau berkata: Kami dulu pada masa Ramadhan pada masa Nabi SAW (diperbolehkan): barangsiapa yang mahu silakan berpuasa dan barangsiapa yang tidak mahu silakan berbuka (namun) membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Hingga turunnya ayat: …maka barangsiapa di antara kalian yang mempersaksikan (masuknya) bulan (Ramadhan) berpuasalah.” (H.R alBukhari dan Muslim, lafadznya sesuai riwayat Muslim)


Allah ulang penyebutan keringanan tidak berpuasa bagi yang safar atau sakit


Pada ayat sebelumnya (ayat 184), Allah telah memberikan keringanan bagi orang yang sakit atau musafir untuk tidak berpuasa. Mengapa dalam ayat ini (ayat 185) diulang kembali penyebutannya?

“…barangsiapa di antara kalian sakit atau musafir, maka (ganti sejumlah bilangan hari yang ditinggalkan) di hari lain.” (Surah al-Baqarah : ayat 184)

“…dan barangsiapa yang sakit atau musafir, maka ganti sejumlah bilangan hari yang ditinggalkan) di hari lain (Surah al-Baqarah : ayat 185)Jawapannya adalah:


Jika pada ayat 184 Allah menjelaskan keadaan puasa sebelumnya, yang boleh ada pilihan: berpuasa atau membayar fidyah, maka pada ayat 185 Allah hapuskan hukum pada ayat sebelumnya, bahawa semua yang menyaksikan masuknya Ramadhan harus berpuasa. Namun, Allah ulang penyebutan keringanan bagi yang sakit dan safar agar tidak terjadi anggapan bahwa orang yang sakit atau safar menjadi harus berpuasa kerana hukumnya telah diubah (disimpulkan daripada Taisiir al-Kariimir Rahmaan fii Tafsiiri Kalaamil Mannaan karya Syaikh Abdurrahman as-Sa’di).


Allah menginginkan kemudahan, dan tidak menginginkan kesulitan untuk kita

“…Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan Dia tidak menginginkan bagi kalian kesulitan…” (Surah al-Baqarah : ayat 185)Allah berikan keringanan bagi orang yang sakit yang tidak mampu berpuasa untuk menggantinya di saat sudah sehat di hari yang lain.


Sebahagian Ulama (dari kalangan Tabi’in) seperti al-Hasan al-Basri dan Ibrahim an-Nakhaei memberikan batasan: jika seseorang sakit sehingga tidak mampu solat dalam keadaan berdiri, maka pada saat itu ia boleh untuk tidak berpuasa (riwayat Ibnu Jarir atThobary)


Antara kemudahan dari Allah adalah bolehnya tidak berpuasa bagi musafir, disyariatkannya meringkas solat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Demikian juga bolehnya ibu hamil atau menyusui untuk tidak berpuasa jika tidak kuat dalam berpuasa.


“Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla meletakkan (keringanan) pada musafir (untuk mengerjakan) setengah solat dan (keringanan) bagi musafir, wanita hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa.” (H.R Abu Dawud, Ibnu Majah dari Abdullah bin Ka’ab)


Wanita yang hamil dan menyusui boleh untuk tidak berpuasa. Kalau mereka memilih untuk tidak berpuasa, apa yang harus dilakukan? Mengganti di waktu lain atau membayar fidyah?


Perlu dilihat keadaan yang mendasari alasan tidak berpuasa bagi ibu hamil dan menyusui. Alasannya berbeza bergantung kepada keadaan.


i. Sebenarnya mampu berpuasa tetapi bimbang keadaan janin atau bayinya, maka ia tidak berpuasa. Dalam kondisi ini, membayar fidyah. Sebagaimana pendapat Sahabat Nabi Ibnu Abbas.
ii. Tidak mampu berpuasa karena lemah fizikalnya. Keadaan seperti ini sama dengan orang yang sakit sementara dan musafir. Maka, boleh tidak berpuasa, dan mengganti pada hari lain ketika sudah mampu berpuasa. Sesuai hadis Abdullah bin Ka’ab riwayat Abu Dawud di atas.Perincian ini sesuai dengan pendapat seorang Tabi’i al-Hasan al-Bashri rahimahullah.


Seorang musafir mendapat keringanan daripada Allah untuk meringkas solatnya yang asalnya 4 rakaat (Zuhur, Asar, dan Isyak) menjadi 2 rakaat saja. Jika ada yang berkata: keadaan musafir pada masa dahulu penuh dengan penderitaan: panas, penat, kendaraan primitif dan tradisional, masa tempuh lama. Berbeza dengan sekarang yang sudah banyak kemudahan. Kendaraan berhawa dingin, jarak jadi singkat, tidak terlalu penat, dan berbagai kemudahan. Apakah masih relevan kemudahan itu bagi kita ketika ini?


Jawabannya: Ya. Masih berlaku untuk kita saat ini dengan keadaan penuh kemudahan. Asalnya, perintah meringkas/ mengqasar solat itu ketika timbul perasaan tidak selesa ketika perang. Dalam keadaan itu boleh untuk mengqasar solat. Seperti disebutkan dalam an-Nisaa’ ayat 101.


Setelah suasana aman, Umar kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW: Apakah keringanan dari Allah itu masih berlaku untuk kita pada saat sudah aman. Rasulullah SAW bersabda:

“Itu adalah sedekah Allah untuk kalian, maka terimalah sedekah (dari)Nya.” (H.R Muslim dari Ya’la bin Umayyah)Hal itu menunjukkan bahawa walaupun sekarang sudah demikian mudah, terimalah sedekah Allah tersebut. Tetap jalankan qasar dalam solat sebagai musafir (kecuali jika kita solat di belakang penduduk setempat), demikian juga, boleh bagi kita untuk tidak berpuasa jika status kita adalah musafir.


Sesungguhnya Allah suka jika seorang hamba mengambil keringanan yang Allah berikan, sebagaimana Allah benci jika kemaksiatan terhadap-Nya dilakukan;

“Sesungguhnya Allah suka jika keringanan (dari)Nya diambil, sebagaimana Dia benci jika kemaksiatan terhadap-Nya dilakukan.” (H.R Ahmad, dishahihkan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban)Berapa jarak minima perjalanan dikatakan musafir? Ada banyak perbezaan pendapat para Ulama hingga mencapai lebih daripada 20 pendapat tentang jarak musafir. Namun, dapat dikecilkan menjadi dua pendapat yang kuat:


Pendapat jumhur Ulama. Jaraknya jika ditukarkan dalam kilometer adalah kurang lebih 80 km. Tidak ada had jarak khusus. Ia adalah perhitungan berdasarkan kebiasaan (urf). Hal ini kerana memang tidak ditemukan adanya had khusus dari al-Quran mahupun hadis yang shahih. Jika berdasarkan kebiasaan setempat, hal itu terhitung musafir, bukan sekadar perjalanan biasa, sehingga memerlukan bekal, dan sebagainya, maka itu dikira musafir. Jika tidak, maka belum termasuk musafir. 


Dalam hadis Anas bin Malik riwayat Muslim, Nabi pernah mengqasar solat dalam jarak perjalanan 3 mil  atau 3 farsakh. Tiga mil adalah sekitar 4.5 km, sedangkan 3 farsakh adalah sekitar 13.5 km. Hal itu difahami bahwa pada jarak tersebut sudah keluar dari qariahnya/daerahnya.

http://www.salafy.or.id/

Tiada ulasan: